۵ ویژگی سبک مدرن در طراحی داخلی

۵ ویژگی سبک مدرن در طراحی داخلی

بسیاری از مردم از کلمات “معاصر” و “مدرن” به جای یکدیگر استفاده می کنند، اما این دو یکسان نیستند. مدرن، به سبک خاصی اشاره دارد. از طرف دیگر معاصر، به آن سبک هایی اشاره دارد که در آن زمان مد هستند و بنابراین “معاصر” مفهومی سیال و همیشه در حال تغییر است. از آنجا که دکوراسیون مدرن در حال حاضر بسیار محبوب است، زیر چتر معاصر قرار می گیرد و باعث سردرگمی می شود. ۵ ویژگی سبک مدرن در طراحی داخلی

ادامه مطلب