۴ قانون در طراحی داخلی تجاری

۴ قانون در طراحی داخلی تجاری

اگر موضوع گسترده ای از طراحی داخلی را به دو دسته تقسیم کنیم، نتیجه آن طراحی داخلی مسکونی و طراحی داخلی تجاری خواهد بود. این طبقه بندی مبتنی بر کاربرد تئوری ها و شیوه های طراحی برای ایجاد فضاهایی است که به عنوان اقامتگاه یا یک تجارت برنامه ریزی شده اند. ۴ قانون در طراحی داخلی تجاری

ادامه مطلب