۱۸ طرح اتاق خواب با تخت سورتمه ای

۱۸ طرح اتاق خواب با تخت سورتمه ای

تخت سورتمه ای سبک بسیار متمایز تخت است که برای اولین بار در دوره امپراتوری قرن نوزدهم در اروپا و آمریکا مد شد. از آن زمان، تخت سورتمه ای مظهر تجمل و سلیقه در اتاق خواب ها بوده است. ۱۸ طرح اتاق خواب با تخت سورتمه ای

ادامه مطلب