چرا روشنایی در طراحی داخلی بسیار مهم است

چرا روشنایی در طراحی داخلی بسیار مهم است

آیا تاکنون فکر کرده اید که چرا فضاهای خاص در طول روز به شکلی مشخص ظاهر می شوند و در غروب آفتاب کاملاً متفاوت به نظر می رسند؟ نور جواب شماست. نورپردازی می تواند به هر محدوده یا اتاق شخصیت دهد. نورپردازی خوب در طراحی داخلی همه تفاوت ها را ایجاد می کند. به تناسب، هر جنبه ای از اتاق را تقویت می کند. چرا روشنایی در طراحی داخلی بسیار مهم است

ادامه مطلب