نور دکوراتیو

نور دکوراتیو

نورهای دکوراتیو، نورهایی هستند که چند اصل در آنها رعایت شده باشد:

 -۱شدت روشنایی: برای تأمین نور هر بخش از فضا باید شدت خاصی از نور را ایجاد کرد.

 -۲سطوح مجاور: از تفاوت زیاد در شدت روشنایی سطوح مجاور باید اجتناب کرد.

 -۳حفظ شدت روشنایی:‌ باید در نورپردازی، از تإمین روشنایی مورد نظر مطمئن شویم و روشنایی نباید کمتر از ۸۰% نور توصیه شده باشد.

ادامه مطلب