سبک مصری در طراحی داخلی

سبک مصری در طراحی داخلی

مصر، اولین سبک طراحی کامل را ایجاد کرده است. همچنین، سبک مصری تقریبا منشأ سایر سبک های اروپایی است. در این سبک فضای داخلی خانه غنی و رنگارنگ است و ستون های لوکس سقف را نگه می دارند. سبک مصری در طراحی داخلی

ادامه مطلب