سبک فرانسوی در طراحی داخلی

سبک فرانسوی در طراحی داخلی

سبک فرانسوی در طراحی داخلی به طرز ماهرانه ای، سبک قدیمی با جدید را ترکیب می کند، به اصول تزئینات وفادار می ماند و همچنین دوز سالمی از شخصیت صاحبخانه را به فضا تزریق می کند.

ادامه مطلب