سبک رنسانس در طراحی داخلی

سبک رنسانس در طراحی داخلی

رنسانس یک دوره تاریخی فرهنگ اروپایی از قرن چهاردهم تا هفدهم است که پل بین قرون وسطی و تاریخ مدرن محسوب می شود. خصلت انسان محوری از ویژگی های اصلی این عصر است. یعنی انسان و فعالیت هایش در کانون توجه قرار دارد. در این دوره، بشریت واقعا از هیاهوی قرون تاریکی خسته شده بود و سعی کرد ایده های باستانی گمشده را بازسازی کند. سبک رنسانس در طراحی داخلی

ادامه مطلب