سبک التقاطی در طراحی داخلی

سبک التقاطی در طراحی داخلی

التقاط یک سبک معماری است که در دهه ۱۸۳۰-۱۸۹۰ در اروپا ظاهر شد و نوعی همزیستی از چندین سبک بود. در این سبک، اغلب سبک های تاریخی نزدیک به یکدیگر با هم مخلوط می شدند، به عنوان مثال، کلاسیک و امپراتوری، باروک و مدرنیسم. بنابراین، ترکیبات جدیدی با هماهنگی اشیاء درونی ایجاد می شد که در تضاد با یکدیگر بودند. سبک التقاطی در طراحی داخلی

ادامه مطلب