روانشناسی فضا در طراحی داخلی

روانشناسی فضا در طراحی داخلی

روانشناسی فضا در طراحی داخلی عامل مهمی است و تأثیر بسیار زیادی در روحیه، رفتار و فعالیت بدنی ما دارد. هر عنصری که برای یک فضای داخلی یا خارجی انتخاب کنیم، توسط روانشناسی فضا هدایت می شود.

ادامه مطلب